betway 88体育酒店
RESTAURANT OF LNGT

地址:中国辽宁省沈阳市沈河区市府大路363号

邮编:110013

演出部电话:(8624)22726077

票务中心电话:(8624)22735499、22741666

广告策划部:(8624)22737828

宾馆部电话:(8624)22735688、22743953

餐饮部电话:(8624)22726075

版权所有 (C) 2013 辽宁大betway 88体育      betway 88体育地址:中国辽宁省沈阳市沈河区市府大路363号
售票中心电话:(8624)22741666、22735499    剧场经营部:(8624)22726077
餐饮部电话:(8624)22726075  宾馆部电话:(8624)22743953  信息广告发布中心:(8624)22734069
辽ICP备10096752号 | 已有1980人访问